Voorwaarden - La Corba

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Artikel 1
De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betaling na deze termijn brengen van
rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder
ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement
van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van
consumtiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepasing: door de inontvangstname of het
meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is
van zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper
schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek
aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles
op straffe van verval.

Artikel 5
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang
kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de
bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt
verbroken is de klant voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

Artikel 6
Indien de klant geen correct aantal van de producten kan doorgeven, zal de organisatie zelf een schatting maken van het
verbruik en de nodige goederen om een goeie service te kunnen geven. De hulpstoffen die onze organisatie voorziet voor
de gevraagde producten zijn ten laste van de klant.

Arikel 7
Lonen die vermeld zijn op een offerte beginnen te lopen vanaf de medewerkers vertrekken op de locatie van de bedrijfszetel
en tot deze terug aanwezig zijn op de locatie van de bedrijfszetel. Alsook de tijd dat er nodig is om alles ter plaatse op te
bouwen en af te breken.

Artikel 8
De klant zal een schriftelijke melding maken aan onze organisatie indien er minderjarigen sterk alcoholische dranken zouden
nuttigen die door ons voorzien worden. Onze organisatie zal niet verantwoordelijk zijn voor overtredingen op de alcohol wet
wanneer de klant dit verzwijgt.

Artikel 9
Indien onze organisatie rekening moet houden met vergunningen die opgelegd zijn door locaal bestuur zal de klant hiervan
een schriftelijke melding maken. Het niet kunnen uitvoeren van onze activiteiten door gebrek aan vergunning zal als fout
van de klant aanzien worden.
bouwen

Artikel 10
Indien het voorschot niet betaald wordt 24h voor de opdracht, zal de opdracht beschouwd worden als geanuleerd.
In dit geval zal Artikel 5 van toepassing zijn.

Artikel 11
Bij het beschadigen van materialen tijdens verhuur is de huurder volledig aansprakelijk. Indien hij de herstellingskosten niet aanvaard,
zal de huurder het beschadigde product zelf houden en een factuur betalen ter waarde van een nieuw product ten voordele van de verhuurder.

Artikel 12
De Belgische wetgeving is van toepassing.

Artikel 13
De verkoper. BVBA La Corba gelegen in de beukenhofstraat 69 te 8570 Vichte. BTW BE0542 498 135. KBO 0542 498 135.
Alle activiteiten van de verkoper kan je terugvinden op de website van het belgisch staatsblad of via
kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonvestigingps.html?ondernemingsnummer=542498135


 
Alle prijzen zijn exclusief BTW
Copyright 2017. All rights reserved.
Arne Naessens / La Corba
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu